UPOZORNENIE

Toto je stará verzia web stránky, noú stránku najdene na adrese
WWW.MSK.SK

 


Stanovy

S T A N O V Y

Ľ U D I A     P R E    H Á D Z A N Ú

V Považskej Bystrici dňa 10.9.2014

 

I.                VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

 

I.A.     Názov a sídlo

 

 1. Názov:           Ľudia pre hádzanú
 2. Sídlo:              Športová hala, sídlisko SNP 2549, 017 07 Považská Bystrica
 3. Pôsobnosť:    na celom území Slovenskej republiky

 

I.B      Právna povaha a postavenie

 

 1. Ľudia pre hádzanú je samostatná nezávislá, dobrovoľná, apolitická organizácia s právnou subjektivitou, ktorá môže vo svojom mene zaväzovať a nadobúdať práva.
 2. Ľudia pre hádzanú má právo vstupovať do slovenských a medzinárodných organizácií, združovať sa a spolupracovať s inými organizáciami na základe spoločných záujmov a cieľov.

 

I.C       Cieľ činnosti

 

 1. Združovať záujemcov o šport, techniku, vzdelanie, tvorivosť a rozvoj občianskeho života;
 2. Prostredníctvom  športovo-oddychových a sociálno-spoločenských aktivít zviditeľňovať a propagovať región Považská Bystrica;
 3. Organizovať voľnočasové, oddychové, športové, kultúrno- spoločenské, výchovno-vzdelávacie a verejnoprospešné činnosti;
 4. Podporovať  športový, technický, vedomostný, telesný a duševný rozvoj osobností vytváraním podmienok a možností pre ich rast  a sebarealizáciu v duchu zásad fair play;
 5. Spolupracovať so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR aj v zahraničí a participovať na aktivitách iných subjektov, občianskych združení, nadácií a komunít s obdobným zameraním a cieľom;
 6. Vytvárať ekonomické, materiálno – technické, personálne, administratívne, sociálne, bezpečnostné a iné podmienky pre napĺňanie cieľov združenia a za účelom realizácie jeho činností;
 7. Vykonávať hospodársku, edičnú, publikačnú a propagačnú činnosť;
 8. Vzorne reprezentovať SR.

 

 

 

II.             ČLENSTVO

 

 

II.A     Členstvo v organizácii

 

 1. Členstvo v Ľudia pre hádzanú sa zakladá na báze dobrovoľnosti a zákonnosti.
 2. Členom môžu byť fyzické a právnické osoby, ak spĺňajú podmienky stanov a vnútorných predpisov ( napr. rokovací a organizačný poriadok).
 3. Členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky, zaplatením členského príspevku  a rozhodnutím  Správnej rady o prijatí. Správna rada schvaľuje aj formu členstva.
 4. Forma členstva:

 

a)      riadne

b)      mimoriadne

c)      čestné

 

 1. Riadnym členom Ľudia pre hádzanú sa môže stať každý, bez rozdielu politickej príslušnosti a náboženského vyznania, pohlavia, národnosti a štátnej príslušnosti, kto v súlade so stanovami, poslaním a organizačným poriadkom združenia chce pracovať v prospech združenia a dovŕšil vek 18 rokov.
 2. Mimoriadnym členom Ľudia pre hádzanú (tzv. člen – čakateľ) je každý, kto splnil podmienky bodu 5 a nedovŕšil vek 18 rokov.
 3. Za čestných členov Ľudia pre hádzanú môžu byť Správnou radou schválené osoby, ktoré sa zvlášť výrazným spôsobom zaslúžili o rozvoj organizácie v regióne stredného Považia.
 4. Členstvo  v organizácii zaniká:
 • Vystúpením člena (  na základe písomného oznámenia v deň doručenia )
 • Vyškrtnutím člena za neplnenie povinností vyplývajúcich so stanov a organizačného poriadku Ľudia pre hádzanú
 • Vylúčením člena za obzvlášť závažné previnenie nezlúčiteľné s členstvom v organizácii. O vylúčení rozhoduje Správna rada.
 • Úmrtím člena
 • Zánikom Ľudia pre hádzanú

 

 

II.B     Práva a povinnosti riadnych členov Ľudia pre hádzanú

 

 1. Práva riadnych členov:

 

 • Podieľať sa na činnosti Ľudia pre hádzanú
 • Navrhujú svojich zástupcov do orgánov Ľudia pre hádzanú a majú právo voliť a byť do týchto orgánov volení
 • Zúčastňujú sa na odbornom, kultúrnom a spoločenskom živote Ľudia pre hádzanú
 • Požívať výhody, ktoré svojim členom poskytuje Ľudia pre hádzanú
 • Podávať návrhy, pripomienky, podnety a sťažnosti orgánom Ľudia pre hádzanú
 • Byť včas informovaný o podstatných záležitostiach Ľudia pre hádzanú
 • Ktorýkoľvek riadny člen má právo zvolať Správnu radu, ak tak nevykonal predseda Správnej rady aspoň raz v príslušnom kalendárnom roku, alebo v závažných prípadoch, ak ho na to písomne splnomocnila jedna tretina všetkých riadnych členov
 • Dávať podnety, návrhy, pripomienky a vyžadovať odpoveď v lehote do 30 dní od ich
  doručenia.

 

 1. Povinnosti riadnych členov:
 • Podieľať sa na činnosti Ľudia pre hádzanú
 • Dodržiavať Stanovy Ľudia pre hádzanú, vnútorné predpisy, platné a právne relevantné rozhodnutia a uznesenia orgánov
 • Riadne a včas platiť stanovené poplatky a realizovať plnenia
 • Informovať  Ľudia pre hádzanú o všetkých zmenách súvisiacich s členstvom
 • Chrániť záujmy  a dobré meno Ľudia pre hádzanú

 

 

II.C     Práva a povinnosti mimoriadnych členov Ľudia pre hádzanú

 

 1. Práva a povinnosti mimoriadnych členov Ľudia pre hádzanú sa zhodujú s právami a povinnosťami riadnych členov organizácie, okrem práva navrhovať a voliť zástupcov do orgánov agentúry a byť volený do týchto orgánov

 

 

II.D    Práva a povinnosti čestných členov Ľudia pre hádzanú

 

 • Majú právo zúčastňovať sa rokovaní Správnej rady Ľudia pre hádzanú ako hostia
 • Môžu byť volení do orgánov Ľudia pre hádzanú

 

II.E     Práva a povinnosti Ľudia pre hádzanú

 

 • Realizovať príjem členských poplatkov podľa rozhodnutia Správnej rady

 

 • Prijímať iné plnenia podľa rozhodnutia Správnej rady (napr.  brigádnická činnosť, naturálne plnenia…)
 • Vymáhať  splatné a k stanovenému termínu neuhradené členské poplatky a plnenia
 • Zabezpečovať plnenie cieľov Ľudia pre hádzanú
 • Vykonávať hospodársku činnosť, zveľaďovať majetok Ľudia pre hádzanú, hospodárne a účelne s ním nakladať
 • Ako právnická osoba byť členom iných organizácií a združení
 • Uzatvárať zmluvy o súčinnosti s inými združeniami za účelom dosiahnutia spoločných záujmov a cieľov

 

III.           ORGÁNY Ľudia pre hádzanú

 

III.A   Štruktúra orgánov Ľudia pre hádzanú

 

 1. Na činnosti Ľudia pre hádzanú sa   podieľajú členovia prostredníctvom volených a menovaných orgánov
 2. Volené orgány Ľudia pre hádzanú sú:
 • Správna rada /Sp.R/
 • Riaditeľ
 • Revízor
 1. Ľudia pre hádzanú môže podľa potreby zriaďovať aj iné menované orgány a delegovať do nich osoby (komisie, výbory, rozhodcovské orgány, disciplinárne výbory, odvolacie orgány a pod…)

 

III.B   Správna rada  Ľudia pre hádzanú

 1. Správna rada je najvyšší orgán Ľudia pre hádzanú.
 2. Správna rada :
 • schvaľuje rozpočet Ľudia pre hádzanú,
 • schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení (ďalej len „výročnú správu“),
 •  rozhoduje o zrušení alebo zlúčení Ľudia pre hádzanú
 •  podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,
 •  volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,
 • volí a odvoláva členov správnej rady, a volí a odvoláva členov dozornej rady (revízora),
 • schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku,
 •  rozhoduje o zmenách v Stanovách Ľudia pre Hádzanú
 • rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie
 • Schvaľuje výšku členských poplatkov a iných plnení na príslušné obdobie

 

 • Prerokováva prihlášky a rozhoduje o prijatí nových členov

 

 1. Správna rada má najmenej troch členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej rady (revízor) a riaditeľ.
 2. Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady, prípadne podpredsedu správnej rady.
 3. Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí byť zvolaná do desiatich dní od doručenia návrhu dozornej rady (revízora) alebo jednej tretiny členov správnej rady. Zasadnutia správnej rady sa môžu zúčastniť aj čestní členovia.
 4. Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov
 5. Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu.
 6. Členstvo v správnej rade zaniká:
 • u uplynutím funkčného obdobia
 • odstúpením,
 • odvolaním, ak člen správnej rady poruší ustanovenia tohto zákona alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní najmenej na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady
 • smrťou.

 

 

III.C   Riaditeľ

 

 1. Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú zo zákona o neziskových organizáciách, alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
 2. Rozhodnutie správnej rady alebo stanovy, alebo zakladacia listina môže obmedziť právo riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.
 3. Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným.
 4. Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 5. Riaditeľa volí a odvoláva správna rada.
 6. Riaditeľa správna rada odvolá, ak
 • bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa alebo za úmyselný trestný čin,
 •  vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavrie obchod, ktorý nesúvisí s činnosťou Ľudia pre hádzanú
 • o to sám požiada.
 1. Riaditeľa môže správna rada odvolať, ak
 • nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
 • koná v rozpore s ustanoveniami stanov
 • to navrhla dozorná rada (revízor) alebo člen správnej rady.

 

 1. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.

 

 

III.D   Revízor

 

 1. je kontrolný orgán, ktorý dohliada na činnosť Ľudia pre hádzanú.
 2. je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti neziskovej organizácie a kontroluje, či je účtovníctvo riadne vedené  a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a stanovami.
 3.  upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.
 4. Revízorom môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 5. revízorom nemôže byť člen správnej rady a riaditeľ.
 6. revízora volí a odvoláva správna rada
 7. revízor je dobrovoľná a neplatená funkcia. Revízorovi patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone funkcie

 

 

IV.           ZÁSADY HOSPODÁRENIA:

 

 1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu, ktorý slúži ako ekonomický rámec pre činnosť Ľudia pre hádzanú
 2. Ľudia pre hádzanú hospodári s hnuteľným  a nehnuteľným majetkom
 3. Hmotné prostriedky na činnosť a aktivity Ľudia pre hádzanú sú tvorené:

členskými príspevkami a plneniami, príjmami z vlastnej hospodárskej činnosti, edičnej a publikačnej činnosti, príjmami z investovaného kapitálu, darmi, subvenciami, dotáciami, grantmi, príjmami za reklamu, cudzími zdrojmi, príjmami z predaja majetku, dobrovoľnými príspevkami a podobne.

 1. Za účelom krytia činnosti z vlastných zdrojov a pre dosiahnutie cieľov činnosti môže Ľudia pre hádzanú vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecnými predpismi a týmito stanovami.

 

 

V.              ZÁNIK Ľudia pre hádzanú

 

 1. Ľudia pre hádzanú zaniká dobrovoľným rozpustením:

 

 • Ak o tom rozhodne hlasovaním aspoň 90% všetkých riadnych členov na zasadnutí správnej rady
 • Ľudia pre hádzanú zaniká zlúčením s iným združením, ak o tom rozhodne hlasovaním aspoň 90% všetkých riadnych členov na zasadnutí správnej rady
 1. Ľudia pre hádzanú zaniká právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení
 2. Pri zániku Ľudia pre hádzanú likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia správnej rady
 3. Zánik Ľudia pre hádzanú oznamuje likvidátor do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

 

VI.           ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Schvaľovať a meniť stanovy Ľudia pre hádzanú môže iba správna rada, ak o tom rozhodla hlasovaním nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov na zasadnutí správnej rady
 2. O zrušení Ľudia pre hádzanú, určení likvidátora a nadväzne o vysporiadaní majetku rozhoduje Správna rada
 3. Správna rada je oprávnená prijať rokovací a organizačný poriadok, ktorý podrobne upravuje činnosť Ľudia pre hádzanú
 4. Rokovací a organizačný poriadok, ako aj ďalšie organizačné normy a predpisy Ľudia pre hádzanú nemôžu byť v rozpore s týmito stanovami
 5. Proti rozhodnutiu predsedu a správnej rady, ktoré môže byť nezákonné, alebo odporujúce stanovám, môže riadny člen Ľudia pre hádzanú podať opravný prostriedok (odvolanie) Správnej rade v termíne jeho konania alebo v termíne najbližšieho konania zasadnutia Správnej rady odo dňa, kedy sa o takomto rozhodnutí dozvedel; to nevylučuje právo člena požiadať príslušný okresný súd o preskúmanie takéhoto rozhodnutia v lehotách ustanovených Zákonom č. 83/1990 Zb.
 6. Ak člen Ľudia pre hádzanú považuje rozhodnutie Správnej rady za nezákonné, alebo odporujúce stanovám, môže požiadať príslušný okresný súd do 30 dní odo dňa, kedy sa o takomto rozhodnutí dozvedel, najneskôr však do 6 mesiacov od takéhoto rozhodnutia o jeho preskúmanie
 7. Tieto Stanovy boli schválené Správnou radou Ľudia pre hádzanú dňa 10.9.2014 v Považskej Bystrici a nadobúdajú účinnosť dňom registrácie /zaznamenania zmeny/ na Ministerstve vnútra SR.

 

V Považskej Bystrici, dňa 10.9.2014

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
created by: Marek Sarvas
Photos | Manuals | Software | Firmware | Tutorials